پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 20 تير 1399

آیین نامه ها


آئین نامه تخلفات اداری
اندازه پرونده : 15159 bytes

آئین نامه اجرائی ماده 90قانون کار
اندازه پرونده : 180353 bytes

آئین نامه حفاظتی موادخطرناک
اندازه پرونده : 399324 bytes

آئین نامه حفاظتی کارباسموم ودفع آفات نباتی درکشاورزی
اندازه پرونده : 400759 bytes

آئین نامه پیشگیری ومبارزه باآتش سوزی
اندازه پرونده : 253916 bytes

آئین نامه کمیته ایمنی وبهداشت کار
اندازه پرونده : 119345 bytes

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8