پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 20 تير 1399

لوگو شهرداری میاندوآباین طرح  برگرفته از پل تاریخـی میـرزا رسـول و 2 رودخـانه زرینــه رود و سیمینــه رود بـوده  که جــز
 نمـاد های بومـی و منطقه ای می باشد . ترکیب لوگو و نوشتـه زیـرین(tag line) یـک ترکیــب هنــر
 اسلامی است. در طـرح لـوگوی فـوق عـلاوه بر ســادگـی از یــک رنــگ و تکنیـک vector  استفــاده
 شـده  است . tag line ( نوشتـه عبــارت شهـرداری میانـدوآب) دقیقــاً در زیــر لوگــو و در داخـــل
 boarder  (حاشیه)قرار گرفته است . نشان طـراحی شـده به هیـچ عنـوان شبیـه هیــچ لوگـوی خارجی
 یا داخـلی نمی باشدبه جز نوشته عبارت شهــرداری میانــدوآب  از فونت میـر عمـاد استفـاده شــده
که شبیه فونت شهرداری تهران می باشد.ایده طراح از این طرح ،نمایـش فرهنـگ اسـلامی شهـرستان
 میانـدوآب می باشـد که در طراحی دهانه های پل شکل محراب مسجد به چشم می خورد که نشان از
 فرهنـگ اسلامـی شهـرمی باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8