پیام هایی در خصوص آسیب های مواد مخدر و روانگردان ها    

هیچگاه به تبلیغات سوء قاچاقچیان در خصوص مواد روانگردان مبنی بر اینکه اعتیاد اور نیستند، شادی آورند و حافظه را تقویت میکنند توجه نکنید.

نوجوان عزیز: مصرف موادمخدر و روانگردانها را حتی یکبار هم تجربه نکن !

آیا میدانید: آسیبهای مغزی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی همچون شیشـه جبـرانناپـذیر است؟

والدین گرامی: درباره اعتیاد و خطرهای آن آموزشهای لازم را کسب آنگـاه صـریح و بـی پـرده بـا نوجوان خود متناسب با سن تقویمی، شخصیتی و عقلی او حرف بزنید.

اعتیاد پشت در خانه ماست، فرزند ما نیز در معرض خطر است. در این باره بیشتر فکر کنید.

گفته یک معتاد: اصلاً فکر نمی کردم با یکبار مصرف مواد به وضعیت نابسامان شخصـیتی،اجتماعی و اقتصادی برسم.

موادمخدر و روانگردانها با نامهای مختلف و در اماکن متفاوت به اشخاص عرضه میشـود. هوشـیار باشیم!

والدین گرامی: تا این لحظه برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود چه برنامه هایی را انجام دادهاید؟

به خاطر بسپاریم : مصرف نکردن مواد بسیار آسانتر از ترک آن است.

والدین گرامی: بسیاری از نوجوانان اعتیاد را در منزل دوستانشان آغاز نمودهانـد. آیـا فکـر کـردهایـد.

فرزند شما اکنون کجاست؟ چهکار میکند و با چه کسی است؟

اغلب معتادان مواد را نخستین بار در جمع دوستان مصرف کردهاند؟ دوستان فرزندانتان را

بشناسید.