پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
 
دکتر فیروز تقوی
رئیس شورای اسلامی شهر


دسته بندي اخبار 

دسته بندي اخبار 

 

مهندس بابک قدیمی
 شهردار میاندوآب 

 5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0